Nhóm IV, Sulfite Amoni Màu caramel, có thể so sánh với E150d. Nguyên liệu thô cacbohydrat được đun nóng với sự có mặt của cả hợp chất sulfit và amoni. Màu Caramen kết quả mang âm tính. Màu Caramen nhóm IV là Màu Caramen được sản xuất rộng rãi nhất, và thường được tìm thấy trong nước uống cola.

Liquid Caramel ColorPowder Caramel Color
RTL120 (Low 4-MeI)LF035 (Low 4-MeI)
AP100 (discontinued as of 12/01/2018)
Not FCC Compliant
LF320 (Low 4-MeI)
S190 (Low 4-MeI)BC420 (Ready stock)
RTL4 (Low 4-MeI)LF410
RT240AP680
LF235LF735 (Low 4-MeI)
HPH400SBL702
(Made from cane sucrose)
4335 (Low 4-MeI)
(Made from cane sucrose)
858 (Ready stock)
LF363 (Low 4-MeI)SRC4400 (Ready stock)
SBDS
(Made from cane sucrose)
SRC4120
STDXXSRC4200
DSL4 (Low 4-MeI)SRC4400
DS400SRC4380L4