Nhóm I, hay Màu caramel E150a. Màu caramel nhóm I được xử lý tối thiểu nhất trong bốn loại. Nguyên liệu thô cacbohydrat chỉ được đun nóng đơn giản và không có hợp chất amoni hoặc sulfit nào được phép thêm vào trong quá trình sản xuất nhóm I. Màu Caramen tạo thành mang điện tích ion từ trung tính đến hơi âm.

Màu Caramen nhóm I đã trở thành phân khúc phát triển nhanh nhất của Màu Caramen vì chúng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng về nhãn sạch hơn trên thực phẩm và đồ uống mà họ tiêu thụ.

Màu Caramel lỏngMàu Caramel bột
YT25SB116
YT75RT175 (Hàng sẵn)
YT90RT198
SSC300
(Made from cane sucrose)
OC234 (Organic)
(Made from cane sucrose)
HF102SB245
(Made from cane sucrose)
SC105SRC-PS090
OC114 (Organic)
(Made from cane sucrose)
SRC1080
SB121
(Made from cane sucrose)
SRC-YT90
SRC-YT25
SRC1140